Privacy Policy

Ten aanzien van klanten en websitebezoekers

Inleiding

FORMADO hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van haar website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen en maatregelen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. FORMADO behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers van haar websites steeds op een zorgvuldige wijze.

FORMADO stelt haar beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de algemene gegevens beschermingsverordening (AVG), privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

- wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens van onze verantwoordelijke (cf. infra).

Contactgegevens

FORMADO
Potvlietlaan 6
2600 Berchem
BE0768.270.187
Telefoonnummer: +32 (0)3 448.49.92
Info@formado.be

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de heer Kristof Uytterhoeven.
E-mail adres:  info@formado.be
Telefoonnummer: +32 (0)3 448.49.92

Persoonsgegevens in het bezit van FORMADO

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door FORMADO verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer: 

(a) Gegevens die u rechtstreeks aan FORMADO  verstrekt:

- Persoonsgegevens: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

- Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

- Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;

- Informatie over de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, …;

- Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de FORMADO-producten, (mobiele) websites, apps, webshops, …   zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … . 

(b) Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops:
Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van FORMADO, kan volgende informatie verwerkt worden:

- bezochte pagina’s,

- websites en zoekopdrachten door middel van cookies,

- gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps,

- andere gegevens waar u FORMADO-toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …). 

Gegevens uit andere bronnen
FORMADO kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van FORMADO, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op FORMADO. 

Op de FORMADO-website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door FORMADO en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. FORMADO raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden. 

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan FORMADO of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan FORMADO (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden. 

Minderjarigen

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen. Als FORMADO ontdekt dat zij per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan zal zij de persoonsgegevens van die minderjarige zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit haar bestanden.
 

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

Inloggegevens gerelateerd aan gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;

Informatie over de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, …;

FORMADO verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-  de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten bijvoorbeeld via onze website, het verzenden van een herinnering op basis van uw e-mailadres, het aanmaken van een gebruikersaccount, …),

-  het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

- het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, …;

- Helpdesk

- de continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan,

- de optimalisatie van algemene, commerciële en marketingstrategieën van FORMADO;

- het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

- het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven, informatie en verdere marketingdoeleinden. Hiertoe kan FORMADO uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal FORMADO steeds voorafgaand uw toestemming vragen;

- de naleving van de op FORMADO van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

- andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden. 

- daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Rechtsgronden voor verwerking

FORMADO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald:

(a) toestemming,

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(f) noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft u steeds het recht om te allen tijde de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens

FORMADO kan de door haar verwerkte persoonsgegevens ook overmaken aan andere partijen als dit noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Zo kan FORMADO u nog beter van dienst zijn.  Als u niet wenst dat FORMADO uw persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen, kan u ons dat steeds laten weten via email aan info@formado.be. Uw verzet hiertegen is steeds op aanvraag en volledig gratis.

FORMADO kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen als zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is. 

Zonder uw toestemming zal FORMADO uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketing- en reclamedoeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

- Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?

- Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?

- Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode?

- Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren? 

FORMADO bewaart uw persoonsgegevens net zo lang als nodig voor de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet FORMADO toe op de beveiliging van deze informatie. Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers en advocaten zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.

Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft ook recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. 

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Ook hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de FORMADO-dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. 

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke of kan u dus ook terecht op het volgende e-mailadres info@formado.be. U kan ons steeds kosteloos contacteren om deze rechten uit te oefenen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site.

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

Links

Op de website van FORMADO vindt u links naar websites van andere partijen. FORMADO is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

Wijzigingen van het privacy beleid

FORMADO heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ga daarom regelmatig dit document na.

Ten aanzien van derden

FORMADO, Potvlietlaan 6 - 2600 Berchem, BE0768.270.187, heeft uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt. U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

- een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens;

- een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;

- een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

- een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;

- een verzoek tot overdracht van uw gegevens;

- een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan info@formado.be.

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt. U kan onze volledige privacyverklaring hierboven terugvinden.

Onze referenties